Behandling av personuppgifter


Ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
Arkiv Gävleborg (885000-7785), en ideell förening, är personuppgiftsansvarig.

Behandling av personuppgifter
Arkiv Gävleborg bevarar arkiv som en del av det regionala kulturarvet. Arkivet behandlar personuppgifter för att administrera löpande verksamhet. Personer som kan omfattas är angiven kontaktperson för medlemsförening.

Arkiv Gävleborg behandlar uppgifter rörande sina medlemmar och kunder för att kunna bedriva sin verksamhet. De uppgifter arkivet behöver behandla är namn på organisationen eller kundens namn, adress, telefonnummer och e-post. Uppgifterna sparas bara så länge som det är nödvändigt för verksamheten.
 
Ändamål med behandling Laglig grund
Administration, föreningar Avtal
Hantering av medlemskap i arkivet Avtal
Kontakt med medlemsföreningar Intresseavvägning
Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse
Arkivets utbildningar, visningar Intresseavvägning och i vissa fall samtycke
Besök på arkivets hemsida Intresseavvägning
Publicering på hemsida och sociala medier Intresseavvägning och i vissa fall samtycke

Frågor, forskarförfrågningar och annan kontakt
De personuppgifter som inkluderas i och med att du kontaktar oss, exempelvis namn och e-post, bevaras till dess att vi besvarat dina frågor eller registrerat dina synpunkter. I vissa fall kan de bevaras längre i enlighet med lag, t.ex. med stöd av intresseavvägning, allmänt intresse eller samtycke.

Hur länge sparar arkivet dina personuppgifter
Arkivet gör varje år en bedömning om det kvarstår ett ändamål med behandlingen av personuppgifterna. Om inte så raderas uppgifterna.

Betalning och fakturering
Vid betalning och fakturering behandlas dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal och uppfylla våra rättsliga skyldigheter enligt Bokföringslagen (1999:1078). Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med kan vara företag som erbjuder olika betaltjänster. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur information som lämnas till företaget ska behandlas.

Läs mer om dina rättigheter:https://www.imy.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/dina-rattigheter/

Kontakta arkivet om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter.